Eufrosina's Revolution - Q&A with filmmaker Luciana Kaplan

Eufrosina’s Revolution
Voertaal: Engels

When & where?

maandag 24 maart 2014 - 21:00
Zaal 1, Filmhuis Den Haag

Q&A with filmmaker Luciana Kaplan.

Read more about Eufrosina's Revelution activist Eufrosina Cruz.