Silent Snow - Q&A with Jan van den Berg

Silent Snow
Voertaal: English

When & where?

woensdag 30 maart 2011 - 17:00

Ardy Stemerding (reporter Ochtendspits and nominated for the Philip Bloemendal award 2010) interviews filmmaker Jan van den Berg.